Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları - Tüm ünİversİtelerİn ders notları


Selçuk Üni. Tıp Mikrobiyoloji ders notu

İçindekiler: Tıp Mikrobiyoloji ders notudur. Hatice Türk Dağı mikrobiyoloji dersi ders notudur. Stoplazmik membran, protein, lipid ve karbonhidrat kompleksinden oluşur. Hücre için ozmotik denge oluşturur. Hücreler, solunum ve biyosentez enzimlerini bulundurur.Mikrobiyoloji ders notu içeriği:Stafilokoklar Gram Pozitif Koklar Önemli Stafilokok Türleri Stafilokoklar Genel Özellikler Stafilokoklar Virülans Faktörleri Stafilokoklar Epidemiyoloji, Stafilokoklar Klinik Hastalıklar Koagülasyon Negatif Stafilokoklar Stafilokok Epidermidis Stafilokok Kültür Stafilokok Tedavi Stafilokok Antibiyotik Direnci Stafilokok Korunma MikrokoklarStreptokoklar Streptokoklar Sınıflandırma Streptokok Genel Özellikler Serolojik Lancefield Sınıflaması Alfa Hemolitik Streptokok Beta Hemolitik Streptokok Gama Hemolitik Streptokok Streptokoklar Morfoloji Ve Yapı Streptokoklar Üreme Özellikleri Streptokoklar Biyokimyasal Özellikleri Streptokok Pyogenes Streptokok Virülans Faktörleri Streptokok Klinik Hastalıklar Streptokok Bağışıklık Streptokok Epidemiyoloji Streptokok Laboratuvar Tanı Streptokok Tedavi Korunma Kontrol Grup C ve G Streptokoklar Streptokok Agalactia D grubu Streptokoklar Pnömokoklar Streptokok Pnömoni Genel Özellikler Viridans Streptokok Pnömokok Virülans Faktörleri Pnömokok Patogenez Pnömokok Klinik Hastalıklar Pnömokok Laboratuvar Tanı Pnömokok Epidemiyoloji Pnömokok Tedavi Pnömokok Korunma Pnömokok Dezavantajlar Antiviral İlaçlar Tutunmayı ve Kapsid Soyunmasını Önleyenler Nörominidaz İnhibitörleri Nükleotid Analogları Asiklovir Gansiklovir Ribavirin Ramivudin Non nükleozid Polimeraz İnhibitörü Nükleotid Analogları Adefovir Revers Transkriptaz İnhibitörleri Nükleozid Analogu Olanlar Azidotimidin Proteaz İnhibitörleri İnterferonlarMikrobiyoloji ders notlarıdır. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi mikrobiyoloji ders notlarıdır. Komitede slaytı verilmeyen notlardır. Özet şeklinde değil, slaytın tamamı hazırlanmaya çalışılmıştır.Diğer mikrobiyoloji dersi arama kriterleri mikrobiyoloji pdf,mikrobiyoloji ders notları,mikrobiyoloji ders notları pdf,mikrobiyoloji özet,mikrobiyoloji konu anlatımı,mikrobiyoloji dersi,mikrobiyoloji konuları,mikrobiyoloji sınava hazırlık,mikrobiyoloji çalışma notları,sü mikrobiyoloji ders notları,selçuk üni tıp ders notları,selçuk üni. mikrobiyoloji ders notu,tıp için mikrobiyoloji ders notu, ...


Genel Fiziki Coğrafya Vize ders notu

İçindekiler: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Genel Fiziki Coğrafya ders notudur. Genel fiziki coğrafya vize özet ders notudur. Başlangıçta 4.6 milyar yıl önce, yıldız patlamalarından arda kalan gaz (Hidrojen ve Helyum yoğunluklu) ve tozdan oluşan bulutsu madde, yoğun olduğu bölgelerde kendi kütle çekiminin etkisiyle belli bölgelerde yoğunlaşmaya başlayarak gaz ve katı yapıdaki gezegenleri oluşturmuştur. Uluslararası Gökbilim Birliği'nin (IAU), 1919 yılından bu yana Güneş Sistemi'nin 8 gezegeni, bulunduğunu kabul etmektedir. Samanyolu Galaksisi’nde yer alan orta büyüklükte bir yıldız olan Güneş, onun çekim etkisi altında kalan 8 gezegen, bu gezegenlerin 166 uydusu, henüz yörüngesini temizlememiş olan 5 cüce gezegen, cüce gezegenlerin 6 uydusu ve milyarlarca başka küçük gökcisminden oluşan bir sistemdir. Gezegenleri büyüklüklerine göre (büyükten küçüğe) şu şekilde sıralamak mümkündür. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars, Merkür’dür. Ancak gezegenler Güneş’e göre mevcut yörüngelerine göre sıralanmaktadırlar. Güneş sistemindeki gezegenler iç (karasal) ve dış (gaz yapılı) gezegenler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Genel fiziki coğrafya (SBÖ103) ders notu içeriği: fiziki coğrafya temel kavramlar jeomorfoloji nedir?klimatoloji nedir?kartografya nedir? jeoloji meteoroloji nedir?jeofizik nedir? hidroloji nedir? speoloji nedir?petrografya nedir? pedoloji nedir?topoloji nedir? sismoloji nedir?paleontoloji nedir?güneş dünyanın oluşumu levhalar levhaların genel özellikleri uzaklaşan levhalar yaklaşan levhalar jeolojik zamanlar ilkel zaman (prekambrien) birinci zaman (paleozoik) ikinci zaman (mezozoik) üçüncü zaman (neozoik) dördüncü zaman (kuaterner) iç kuvvetler epirojenez orojenez volkanizma Diğer genel fiziki coğrafya dersi arama kriterleri genel fiziki coğrafya pdf,genel fiziki coğrafya ders notları,genel fiziki coğrafya ders notları pdf,genel fiziki coğrafya özet,genel fiziki coğrafya konu anlatımı,genel fiziki coğrafya dersi,genel fiziki coğrafya konuları,genel fiziki coğrafya sınava hazırlık,genel fiziki coğrafya çalışma notları,eü sosyal bilgiler öğretmenliği ders notları,ege üni genel fiziki coğrafya pdf,ege üni. genel fiziki coğrafya ders notu,sosyal bilgiler öğretmenliği için genel fiziki coğrafya ders notu, ...


Sosyal Bilgilerin Temelleri 1. Ünite Sunum ders notu

İçindekiler: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Sosyal Bilgilerin Temelleri ders notudur.Sosyal bilgilerin temelleri 1 ünite sunum ders notudur. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı ve istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Sosyal bilgilerin temelleri (SBÖ101) ders notu içeriği:sosyal bilgilerin temelleri eğitimeğitim nedir? eğitim ve süreç eğitim türleri eğitim ve kültürkültürleme formal eğitim nedir? formal eğitimin özellikleri eğitim türleri formel eğitim ve özellikleri örgün eğitim yaygın eğitim formal eğitim süreci informal eğitim ve özellikleri formal eğitim ve informal eğitim karşılaştırılması davranış değişikliği eğitimin temel işlevi eğitim sorunları öğretim nedir? öğretimde sistem yaklaşımı eğitim ve öğretim ilişkisi öğretim ve ortam aktif öğretimde roller 21. yüzyılda öğrenme öğretme nedir? öğrenme alanları bilişsel alan duyuşsal alan devinişsel alan psiko motor alan öğrenme aşamaları öğretimde öğrenme üzerindeki etkili faktörler öğrenme ve öğretmen ilişkisi iletişim nedir? eğitimde iletişim iletişim türleri iletişim bileşenleri çevrede olumlu izlenim oluşturacak beden dili özellikleri iletişim süreci geleneksel iletişim modeli öğrenme, öğretme ve iletişim süreçleri iletişim öğrenme ve öğretme sınıfta iletişim süreci iletişim sürecinin temel öğeleri iletişimi engelleyen faktörler sözlü iletişim sözsüz iletişim ve özellikleri yazılı iletişim teknolojik araç gereçler yardımıyla yapılan iletişim algıiletişim süreci ve yaşantı alanı yaşantı konisi öğrenme piramidi yaşantı konisinin dayandığı bilimsel ilkeler etkileşim yöntem ve teknik teknoloji bilim ve teknoloji farkı eğitim teknolojisi eğitim teknolojisinin amaçları eğitim teknolojisi kapsamı eğitim teknolojisinde gelişim eğitim teknolojisi alanındaki sorunlar öğretim teknolojisi öğretim teknolojilerinin kapsamı materyal geliştirme Diğer sosyal bilgilerin temelleri dersi arama kriterlerisosyal bilgilerin temelleri pdf,sosyal bilgilerin temelleri ders notları,sosyal bilgilerin temelleri ders notları pdf,sosyal bilgilerin temelleri özet,sosyal bilgilerin temelleri konu anlatımı,sosyal bilgilerin temelleri dersi,sosyal bilgilerin temelleri konuları,sosyal bilgilerin temelleri sınava hazırlık,sosyal bilgilerin temelleri çalışma notları,eü sosyal bilgiler öğretmenliği ders notları,ege üni sosyal bilgilerin temelleri pdf,ege üni. sosyal bilgilerin temelleri ders notu, ...


CBÜ Eğitim Bilimine Giriş Vize ders notu

İçindekiler: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Bilimine Giriş ders notudur. Eğitim bilimine giriş vize ders notudur. Kültürleşme, kültürel yayılma süreciyle gelen maddi ve madeni öğelerle başka kültürden insan ve grupların belli bir kültüre girmesi ve karşılıklı etkileşim sonucu her ikisinin de değişmesidir.Eğitim bilimine giriş (MB01109) ders notu içeriği: eğitimle ilgili temel kavramlar kültür kültürleme kültürletme kürtürleşme yaşantı süreç davranış felsefe ontoloji idealizm pragmatizm varoluşçuluk eğitimin felsefi temelleri eğitimin psikolojik temelleri Diğer eğitim bilimine giriş dersi arama kriterleri eğitim bilimine giriş pdf,eğitim bilimine giriş ders notları,eğitim bilimine giriş ders notları pdf,eğitim bilimine giriş konu anlatımı,eğitim bilimine giriş özet,eğitim bilimine giriş dersi,eğitim bilimine giriş konuları,eğitim bilimine giriş sınava hazırlık,eğitim bilimine giriş çalışma notları,cbü sosyal bilgiler öğretmenliği ders notları,celal bayar üni eğitim bilimine giriş pdf,celal bayar üni. eğitim bilimine giriş ders notu,sosyal bilgiler öğretmenliği için eğitim bilimine giriş ders notu, ...


Sosyal Bilgilerin Temelleri 1 ve 2. Ünite Özeti Vize ders notu

İçindekiler: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Sosyal Bilgilerin Temelleri ders notudur. Sosyal bilgilerin temelleri 1-2 ünite vize özet ders notudur. Sosyal bilimlerde temel amaç bilginin geliştirilmesidir. Sosyal yaşayış, insan ilişkileri, sosyal kurumlar, insan davranışlarını etkileyen değişmelerin neden ve sonuçlarının saptanması, araştırılması, anlaşılması ve yorumlanması gibi konular üzerinde durulmaktadır.Sosyal bilgilerin temelleri (SBA1117) ders notu içeriği: eğitimöğretimeğitim teknolojisialgıyaşantı sosyal bilimlerin amacı bilişsel gelişim süreçleri bilişsel ve duyusal gelişimin aşamalarıtümdengelimtümevarım sosyal bilgiler öğretiminin amaçları sosyal yaşayış kavramımihver mihver ders hazırbulunuşluk sosyal bilgiler dersinin genel amaçları sosyal bilgiler dersinin özel amaçları Diğer sosyal bilgilerin temelleri dersi arama kriterleri sosyal bilgilerin temelleri pdf,sosyal bilgilerin temelleri ders notları,sosyal bilgilerin temelleri ders notları pdf,sosyal bilgilerin temelleri özet,sosyal bilgilerin temelleri konu anlatımı,sosyal bilgilerin temelleri dersi,sosyal bilgilerin temelleri konuları,sosyal bilgilerin temelleri sınava hazırlık,sosyal bilgilerin temelleri çalışma notları,cbü sosyal bilgiler öğretmenliği ders notları,celal bayar üni sosyal bilgilerin temelleri pdf,celal bayar üni. sosyal bilgilerin temelleri ders notu, ...


Organik Kimya CH5-Stereochemistry ders notu

İçindekiler: Kimya Bölümü Organik Kimya I ders notudur. Organik kimya 1 solomons organik kimya kitabı bölüm 5 Stereokimya ders notudur.Organik kimya 1 (CHEM203) ders notu içeriği:enantiomersR-S system swap methods fisher projection newman projection R-S system optical activity polorimetry plane polarized light Diğer organik kimya 1 dersi arama kriterleri organik kimya 1 pdf,organik kimya 1 ders notları,organik kimya 1 ders notları pdf,organik kimya 1 özet,organik kimya 1 konu anlatımı,organik kimya 1 dersi,organik kimya 1 konuları,organik kimya 1 sınava hazırlık,organik kimya 1 çalışma notları,iyte kimya ders notları,izmir yüksek teknoloji üni organik kimya 1 pdf,izmir yüksek teknoloji üni. organik kimya 1 ders notu,solomons organic chemistry chapter 5 stereochemistry, ...


Organik Kimya CH 2 ve 4 ders notu

İçindekiler: Kimya Bölümü Organik Kimya I ders notudur. Organik kimya 1 solomons organik kimya kitabı bölüm 2 fonksiyonel gruplar ve moleküller arası etkileşim ve bölüm 4 alkanların ve sikloalkanların konformasyonları ders notudur. Organik kimya 1 (CHEM203) ders notu içeriği:solomons organik kimya kitabı bölüm 2 fonksiyonel gruplar ve moleküllerarası etkileşimbölüm 4 alkanların ve sikloalkanların konformasyonları alkanes alkanes namingcycloalkanes alkyl groups ısomecism constutional isomerscis-trans şsomerism noming cycloalkane functional groups polar and nonpolar molecules newman projection cyclohexane conformations Diğer organik kimya 1 dersi arama kriterleriorganik kimya 1 pdf,organik kimya 1 ders notları,organik kimya 1 ders notları pdf,organik kimya 1 özet,organik kimya 1 konu anlatımı,organik kimya 1 dersi,organik kimya 1 konuları,organik kimya 1 sınava hazırlık,organik kimya 1 çalışma notları,iyte kimya ders notları,izmir yüksek teknoloji üni organik kimya 1 pdf,izmir yüksek teknoloji üni. organik kimya 1 ders notu,Solomons Organic Chemistry Chapter 2- Functional Groups and Intermolecular Forces,Chapter 4-Nomenclature and Conformations of Alkanes and Cycloalkanes, ...


Organik Kimya CH1-Bonding And Molecular Structure ders notu

İçindekiler: Kimya Bölümü Organik Kimya I ders notudur. Organik kimya 1 solomons organik kimya kitabı bölüm 1 bağlar ve moleküler yapılar ders notudur. Electronegativity is the ability of an atom to attract electrons.Organik kimya 1 (CHEM203) ders notu içeriği:ısomers electronegativity formal change resonance hibritleşme dipole moment interaction with molecules intermolecular forces ionic bond covallent bond dipole-dipole hydrogen bond nonpolar molecules london forcesDiğer organik kimya 1 dersi arama kriterleri organik kimya 1 pdf,organik kimya 1 ders notları,organik kimya 1 ders notları pdf,organik kimya 1 özet,organik kimya 1 konu anlatımı,organik kimya 1 dersi,organik kimya 1 konuları,organik kimya 1 sınava hazırlık,organik kimya 1 çalışma notları,iyte kimya ders notları,izmir yüksek teknoloji üni organik kimya 1 pdf,izmir yüksek teknoloji üni. organik kimya 1 ders notu,solomons organic chemistry chapter 1,bonding and molecular structure, ...


Halkla İlişkilerde Kriz Yönetimi ders notu

İçindekiler: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler I ders notudur. Halkla ilişkiler 1 ders notudur. Kontrolümüzün dışında gelişen, çoğu zaman aniden gelen, şiddetli bir etkiye sahip olan ve baş etme kapasitemizi aşan olay ve durumlara kriz adı verilir. Beklenilmeyen ve önceden sezilmeyen, çabuk ve acele cevap verilmesi gereken, örgütün önleme ve uyum mekanizmalarını yetersiz hale getirerek, mevcut değerlerini, amaçlarını ve varsayımlarını tehdit eden gerilim durumudur. Halkla ilişkiler 1 (HİT119) ders notu içeriği:kriz nedir? krizin kategorileri çevresel ya da örgütsel etmenlerden kaynaklanan krizin temel özellikleri kriz sürecinin aşamaları kriz anında kullanılmaması gereken cümleler kriz yönetiminin belli başlı özellikleri kriz yönetimi yaklaşımları krizden kaçma yaklaşımı krizi çözme yaklaşımı kriz önlemlerinin alınması ve uygulanması süreci kriz sinyalinin alınması krize hazırlık ve korunma krizin denetim altına alınması kriz yönetimi sürecinde yöneticilerin sahip olması gereken yetenekler krizi doğru ele alabilme kriz yönetimi ekibi provası kriz yönetimi ekibi kriz yönetimi ekip lideri kriz durumunda halkla ilişkiler uzmanı kriz durumunda yasal danışman kriz durumunda finans uzmanı kriz durumunda insan kaynakları yöneticisi kriz durumunda üretim yöneticisi kriz durumunda pazarlama yöneticisi şirket sözcüsü şirket sözcüsü seçilirken dikkat edilmesi gerekenler 7/24 iletişim kriz komitesi iletişimde nelerden yararlanmalıdır? krizlerde kariyer ve insan kaynakları stratejileri işletmelerde halkla ilişkiler kriz yönetiminde üzerinde durulan noktalar sosyal medyada kriz yönetimi sosyal medyada kriz yönetimi örnekleri Sevgili Seçil hocamızın ders kapsamında istediği ve beğendiği sunumlardan biridir. Sunum tamamen bana ait olup ders kapsamında kullanılabilir. İyi çalışmalar :)Diğer halkla ilişkiler 1 dersi arama kriterleri halkla ilişkiler 1 pdf,halkla ilişkiler 1 ders notları,halkla ilişkiler 1 ders notları pdf,halkla ilişkiler 1 özet,halkla ilişkiler 1 konu anlatımı,halkla ilişkiler 1 dersi,halkla ilişkiler 1 konuları,halkla ilişkiler 1 sınava hazırlık,halkla ilişkiler 1 çalışma notları,çomü halkla ilişkiler ve tanıtım ders notları,çanakkale 18 mart üni halkla ilişkiler 1 pdf,çanakkale on sekiz mart üni halkla ilişkiler 1 ders notu, ...


İş Hukuku Vize+Final Notları ders notu

İçindekiler: Halkla İlişkiler ve Tanıtım İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ders notudur. İş ve sosyal güvenlik hukuku vize ve final ders notudur. Bağımlı iş görme, işçinin, işverene karşı iş görme zorunluluğudur. İşçinin ölümü haline iş sözleşmesi sona erer fakat işverenin ölümü halinde, direkt olarak işçinin sözleşmesi bitmeyebilir. İşçi, işverene karşı kusuruyla vermiş olduğu zarardan sorumludur. Özen çerçevesine ilişkin bir sözleşme yoksa işin niteliği, işçinin yeteneği gibi konular göz önüne alınır. İşçinin kasten ya da özensiz davranması yüzünden makine zarar görürse, işçiye makinanın aylık bedeli kadar tazminat ödetilebilir. Özensiz davranış sebebiyle işten çıkarılan işçi, kıdem tazminatı şansını kaybeder.İş ve sosyal güvenlik hukuku (HİT258) ders notu içeriği:iş hukuku iş hukukun bölümleri iş hukukunun kaynakları iş sözleşmesinin yapılması iş sözleşmesini şekli iş sözleşmesiyle işe alma mecburiyeti zorunlu istihdam işçinin borçları işverenin borçları çalışma süreleri dinlenme süreleri iş sözleşmesinin feshi iş güvencesi hükümleri kıdem tazminatı Bu notlar Sevgili Hatice hocamızın derslerine ait olup, çalıştığınız taktirde en az 70-80 almanızı garanti eder. Ayrıca tarihler ve sürelerden çok soru sorar haberiniz olsun. :) Diğer iş ve sosyal güvenlik hukuku dersi arama kriterleri iş ve sosyal güvenlik hukuku pdf,iş ve sosyal güvenlik hukuku ders notları,iş ve sosyal güvenlik hukuku ders notları pdf,iş ve sosyal güvenlik hukuku özet,iş ve sosyal güvenlik hukuku konu anlatımı,iş ve sosyal güvenlik hukuku dersi,iş ve sosyal güvenlik hukuku konuları,iş ve sosyal güvenlik hukuku sınava hazırlık,iş ve sosyal güvenlik hukuku çalışma notları,çomü halkla ilişkiler ve tanıtım ders notları,çanakkale 18 mart üni iş ve sosyal güvenlik hukuku pdf,çanakkale on sekiz mart üni. iş ve sosyal güvenlik hukuku ders notu,halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü için iş ve sosyal güvenlik hukuku ders notu, ...