Ders Notları AramaDers notları arama sonuçları - Tüm ünİversİtelerİn ders notları


İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik 1 ders notu

İçindekiler: %100 İngilizce Fizik Mühendisliği Physics I ders notudur. Physics 1 ingilizce ders notudur. A scalar is defined to be any quantity whose value does not depend on the coordinate system.Physics 1 (FIZ111E) ders notu içeriği: Scalar and VectorsKinematicsDynamicsWork and EnergyLinear MomentumRotational KinematicsRotational DynamicsGravitationOscillationsDokümana sayfa numaraları ve yer imleri de ekledim, tek bir tık ile ilgili sayfalara gidebilirsiniz. Önemli noktaları elektronik olarak işaretledim, ek açıklamalar ve çeşitli ip uçları ekledim.İyi çalışmalar. Physics 1 dersi arama kriterlerifizik 1 ders notları, genel fizik 101 pdf, genel fizik 101 ders notları pdf, genel fizik 101 konu anlatımı, fizik 101 özet,genel fizik 1 dersi, fizik 1 konuları,genel fizik 1 sınava hazırlık, itü fizik 1 ders notu,genel fizik 1 örnek sorular,genel fizik 101 çözümlü sorular,fizik 1 uygulama soruları,physics 1 ders notları,physics 1 pdf,physics 1 ders notları pdf,physics 1 konu anlatımı,physics 1 özet,physics 1 dersi,physics 1 konuları,physics 1 sınava hazırlık,itü physics 1 pdf, ...


Roma Borçlar Hukuku 2 ders notu

İçindekiler: Hukuk Bölümü Roma Hukuku I ders notudur. Bülent Tahiroğlu'nun kitabından özet çıkarılmış roma hukuku 1 ders notudur. Locatio conductio, iş görme sözleşmesi anlamına gelir.Roma hukuku 1 (HUK111) ders notu içeriği: borçların genel kısmı borcun yapısı ve borç kavramı borcun unsurları borç kavramı ve tipleri parça borcu - nevi borcu seçimlik borçlar bölünebilen ve bölünemeyen borçlar tabii borç borçluya karşı zorlama borçlunun sorumluluğu kusur sorumluluk kıstasları borçlunun davranışı dışındaki sebepler romada icra usullerisorumluluk kasıt ihmal beklenmedik olay mücbir sebep sözleşmeden doğan borçlar oluşumlarına göre borçlar hükümlerine göre borçlar roma hukukunda ayni sözleşmeler faizli ödünçler foenus nautioum senatus consultum macedonianum mutuumdan doğan alacak ve borçlar kullanım ödüncü sözleşmesi tüketim ödüncü sözleşmesi ve kullanım ödüncü sözleşmesinin karşılaştırılması saklama sözleşmesi özel vedia halleri rehin sözleşmesi pignus rızai sözleşmeler satış sözleşmesi semenin ödenmesi ve mülkiyetin kazanılması ayıp kavramı maddi ayıp hukuki ayıp hasar konusu satış sözleşmesine bağlı anlaşmalar kira sözleşmesi eser sözleşmesi hizmet sözleşmesi şirket sözleşmesi vekalet sözleşmesi ayni akitler sisteminin genişlemesi isimsiz akitler rızai akitler sisteminin genişlemesi pactumlar akit benzerleri sebepsiz zenginleşme sebepsiz zenginleşme davası açılması haksız fiiller hırsızlık gasp maddi ve manevi kişiliğe tecavüz başkasının malına verilen zarar borçların sona erme sebepleri ifa temerrüt ifa yerine temlik yenileme ibra davanın tespiti birleşme takas ölüm Diğer roma hukuku 1 dersi arama kriterleri roma hukuku 1 pdf,roma hukuku 1 ders notları pdf,roma hukuku 1 ders notları,roma hukuku 1 özet,roma hukuku 1 konu anlatımı,roma hukuku 1 dersi,roma hukuku 1 konuları,roma hukuku 1 sınava hazırlık,okan roma hukuku 1 pdf,oü roma hukuku 1 pdf, ...


Calculus Functions Yaz Okulu Ders Notu ders notu

İçindekiler: Kimya Temel Analiz I ders notudur. Yaz okulu temel analiz 1 ders notudur. Function of the form f(x)=a x>0 where the base a>0 is a positive constant and a=/a are called exponential functions.Temel analiz 1 (MATH141) ders notu içeriği: functions graph of functions power functions polynominals rational functions exponential functions combining functions shifting and scaling composite functions shifting a graph of a functions reflecting formulas trigonometric functions graph of trigonometric functions trigonometric identities addition formulas double-angle formulas half-angle formulas rules of exponents inverse functions and logorithm one to one functions the horizontal line test for one to one functions logorithmic function properties of logarithm inverse trigonometric functions Yaz okulunda aldığım Temel Analiz I (Calculus I) dersi Functions konusuna ait tuttuğum notlardır. İlk ünitedir notlarımın devamı vardır. Ders notları matematikçiler için çok ayrıntılı değildir. Matematik dersini zorunlu ders olarak fen fakültesi alanları için uygundur. Diğer temel analiz 1 dersi arama kriterleri temel analiz 1 ders notları,temel analiz 1 pdf,temel analiz 1 ders notları pdf,temel analiz 1 özet,temel analiz 1 konu anlatımı,temel analiz 1 dersi,temel analiz 1 konuları,temel analiz 1 sınava hazırlık,iyte temel analiz 1 pdf,iyte kimya temel analiz 1 pdf, ...


Okan Üniversitesi Anayasa Hukuku II ders notu

İçindekiler: Hukuk Bölümü Anayasa Hukuku ders notudur. Anayasa hukuku 2 ikinci dönem derste anlatılanlar üzerine hafta hafta çıkarılmış ders notudur.Doğal hukukçu anlayış, insanın insan olmasından kaynaklı bir değer olarak temel haklara sahip olmasını ifade eder. 1924 anayasasında ki metod, herkesin temel hak ve özgürlüğünün sınırı başkasının hak ve özgürlüğüdür. Burada hakkın öznesi her Türk’tür. Bu doğal hukuk anlayışının temeli kabul edilir. Bu anlayış 1961 anayasası ile başkalaştı. 1961 anayasasından itibaren siyasi haklar hariç olmak üzere hakkın öznesi ‘herkes’ olarak düzenlenmiştir. Anayasa hukuku 2 (HUK104) ders notu içeriği: doğal hukukçu anlayış pozitif yükümlülükler doktrini temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ohalde temel hak ve özgürlükler demokratik devlet insan haklarına saygılı devlet ifade özgürlüğü toplanma özgürlüğü laiklik din ve vicdan hürriyeti vicdani ret sosyal haklar hukuk devleti yasa devleti kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı hukuk devletine anlam veren temel haklar kuvvetli şüphe adil yargılanma hakkı suç isnadı hukuk devleti eşitlik ilkesi ayrımcılık çeşitleri bireysel başvuru olağanüstü ve olağan hukuk yolları pilot karar bireysel tedbir tedbir talebi kanun yararına bozma istinaf temyiz toplanma özgürlüğü etkili başvuru hakkı evlenme aile kurma hakkı yaşam hakkı işkence yasağı Diğer anayasa hukuku 2 dersi arama kriterleri anayasa hukuku pdf,anayasa hukuku 2 ders notları,anayasa hukuku 2 ders notları pdf,anayasa hukuku 2 konu anlatımı,anayasa hukuku 2 özet,anayasa hukuku 2 dersi,anayasa hukuku 2 konuları,okan anayasa hukuku 2 pdf,oü anayasa hukuku 2 pdf, ...


BAU Fizik 1 ders notu

İçindekiler: Bilgisayar Mühendisliği Physics I ders notudur.Physics 1 ders notudur. If two objects are in contact with each other and they move relative to each other a resistance force will appear. It's called force of friction.Physics 1 (PHYS1001) ders notu içeriği:physics and measurements what's the physics? dimensional analysis conversion of units vectors relation negative vector substiaction cosine theorem component of a vector and unit vectors unit vector position vector adding two vectors by using components multıplying vectors geometric meaning right hand rule exercises vector product motion in 1 d 3 types of motion kinematic equations motion in 2/3 dimen displacement vector avarage velacity 2/3 d motion with constant occeleration cırcular motion for the circular motion projectile motion tragectoire horizontal range the laws of motion newton's laws the force of gravity and weight same applications tension an a rope forces of friction circular motion and other applications non-uniform motion in accelerated frames fictitious forces in lineer motion fictitious force in a rotating system work and kinetic energy hook's law work done by a kinetic force work kinetic energy theorem power potential energy elastic potential energy Fizik 1 dersindeki her konuyu kapsar. Eksiksizdir. Lab notlarını da içerir. Arada Türkçe açıklamalar var. Hoca derste sınavda çıkan sorulara çok benzer sorduğu için ve hepsini not aldığım için sınavda işe yarayacağını inanıyorum, ben A ile geçtim :)Diğer physics 1 dersi arama kriterleriphysics 1 ders notları,physics 1 pdf,physics 1 ders notları pdf,physics 1 özet,physics 1 konu anlatımı,physics 1 dersi,physics 1 konuları,physics 1 sınava hazırlık,bau physics 1 pdf, ...


Okan Üniversitesi Ceza Hukuku I (Genel Hükümler) ders notu

İçindekiler: Hukuk Bölümü Ceza Hukuku I ve Genel Hükümler ders notudur. Artuk Gökçen ceza hukuku 1 genel hükümler dersi ders notudur. Hukuk devleti İlkesi, bu ilkenin bireyler açısından öngördüğü bir takım güvenceler bulunmaktadır. Bunların en başında suçta ve cezada kanunilik ilkesidir. Buna göre ceza ve güvenlik tedbirlerinin ancak kanunla öngörülebilmesi ve kanunda öngörülmeyen bir suçtan dolayı kimsenin sorumlu tutulamaması anlamına gelmektedir. Bu husus Anayasanın 38. Maddesinde;“ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla koyulur.”Ceza hukuku 1 genel hükümler (HUK213) ders notu içeriği: ceza hukuk genel hükümler kavramlar ceza hukukuna hakim olan ilkeler ceza hukukun kaynakları ceza hukukunda yorum ceza hukuku kurallarının zaman bakımından uygulanması ceza hukuku kurallarının kişi bakımından uygulama alanı suçun unsurları şahsi cezasızlık sebepleri suçun özel görünüş biçimleri yaptırım teorisi hapis cezası adli para cezası güvenlik tedbirleri dava ve ceza ilişkisini sonlandıran haller Toplamda 1000 sayfalık kısmın özeti çıkarılmıştır. Sınav zamanlarınızda sizin için vakit kazandıracak not elinizdedir. Yaptırım teorisi ve suç teorisi dahil tüm konular yer almaktadır. Hepinize kolay gelsin. Diğer ceza hukuku 1 genel hükümler dersi arama kriterleri ceza hukuku 1 genel hükümler ders notları,ceza hukuku 1 genel hükümler pdf,ceza hukuku 1 genel hükümler ders notları pdf,ceza hukuku 1 genel hükümler özet,ceza hukuku 1 genel hükümler konu anlatımı,ceza hukuku 1 genel hükümler dersi,ceza hukuku 1 genel hükümler konuları,ceza hukuku 1 genel hükümler sınava hazırlık,okan ceza hukuku 1 genel hükümler pdf,oü ceza hukuku 1 genel hükümler pdf,artuk gökçen ceza hukuku 1 genel hükümler ders notu, ...


Anatomi 1.sınıf Introduction to Human Anatomy ders notu

İçindekiler: İngilizce Diş Hekimliği Biyolojik Düzenleme ders notudur. Alper Atasoy biyolojik düzenleme dersi ders notudur.Anatomy is the study of living human being and it primarily deals with the ‘structure’ and ‘function’. Studying the human body considering its macroscopic structure and function is called ‘’gross anatomy’’. Biyolojik düzenleme ders notu içeriği: terminology about human anatomy and related picturesDiğer biyolojik düzenleme dersi arama kriterleri biyolojik düzenleme ders notları,biyolojik düzenleme pdf,biyolojik düzenleme ders notları pdf,biyolojik düzenleme özet,biyolojik düzenleme konu anlatımı,biyolojik düzenleme dersi,biyolojik düzenleme konuları,biyolojik düzenleme sınava hazırlık,imü biyolojik düzenleme pdf,biyolojik düzenleme kurulu ders notları,biyolojik düzenleme pdf,biyolojik düzenleme ders notları pdf,biyolojik düzenleme komitesi konu anlatımı,1st Grade of International Dentistry,anatomy 4th committee (biyolojik düzenleme kurulu), 1st lecture note (ıntroduction to human anatomy),İstanbul medipol üniversitesi ingilizce tıp ve ingilizce diş hekimliği anatomi ders notu, anatomi insan anatomisine giriş ingilizce ders notu, İstanbul Medipol University Anatomy introduction to human anatomy lecture notes, anatomi ders notu, istanbul medipol üniversitesi ders notu, diş hekimliği 1.sınıf anatomi ders notu, ingilizce diş hekimliği anatomi 1.sınıf ders notu, ingilizce diş hekimliği anatomi 1.sınıf 4.kurul ders notu. ingilizce diş hekimliği anatomi Alper Atasoy hocanın dersinde alınan notum, ingilizce diş hekimliği anatomi insan anatomisine giriş ingilizce ders notu, ...


Oyun Teorisi GSU İktisat + Alıştırma Soruları ders notu

İçindekiler: İktisat Oyun Teorisi ders notudur. Oyun teorisi 2017-2018 dönemi türkçe ders notudur. Oyun ağaçları, t olarak adlandırdığımız boğumlardan oluşur. Her iki boyum arasında tanımlı ''<'' öncelik ilişkisinden oluşur.Oyun teorisi (ECON311) ders notu içeriği: firma teorisi oyun kuralları yatırım oyunu mahkum ikilemi aşk üçgeni korkak tavuk oyunu piyasaya giriş oyunu seçim eksik bilgi altında yatırım oyunu sinyal oyunu stratejik formda oyunlar cinsiyetler savaşı koordinasyon oyunu yazı tura oyunu simetrik oyunlar cournot modeli baskın strateji dengesi bastırılmış stratejiler yoluyla çözüm zayıf bastırılmış stratejiler başkanın ikilemi choirma's paradox 3 nash dengesi hawk dove game şahin güvercin oyunu cornot düapolü nash dengesi ve baskın ve bastırılmış stratejilerin ilgisi nash dengesi ile ilgili sorunlar alıcı satıcı oyunları ikinci fiyat kapalı teklif ihalesi vickrey ihalesi nash dengesi uygulamaları fiyat rekabeti modeli seçim oyunları karma strateji dengesi bayesyen oyunlar bayesyen denge tam bilgi altında dinamik oyunlar geriye dönük çıkarım yoluyla denge oyun ağaçları kuhn teoremi ekstansif formda oyunların stratejik formları alıcı satıcı oyunu eksik bilgi altında dinamik oyunlar alt oyun mükemmel dengesi dinamik formda uygulamalar pazarlık ültümatom pazarlığı değişen teklifler ile pazarlık durağan ve gecikmesiz denge dengenin özellikleri tekrarlı oyunlar dominans ve nash dengesi nash dengesi-süreksiz nash dengesi-sürekli karma nash dengesi bayezyen oyunlar dinamik oyunlar sonsuz oyunlar Diğer oyun teorisi dersi arama kriterlerioyun teorisi ders notları,oyun teorisi pdf,oyun teorisi ders notları pdf,oyun teorisi özet,oyun teorisi konu anlatımı,oyun teorisi dersi,oyun teorisi konuları,oyun teorisi sınava hazırlık,gsü oyun teorisi pdf,oyun teorisi alıştırmalar,oyun teorisi örnek sorular ve çözümleri, ...


Endodonti 1.Komite Pulpal Patology & Treatments ders notu

İçindekiler: İngilizce Diş Hekimliği Dental Dokular Kariyoloji ve Koruyucu Diş Hekimliği ders notudur. Tan Fırat Eyüboğlu dental dokular kariyoloji ve koruyucu diş hekimliği dersi ders notudur. Pulp necrosis is (necrosis: death of the cells), there is no blood supply, no functional fibers, nothing. So the patient will not feel any kind of pain, and the tooth will be asymptomatic until some time. Symptoms will develop as a result of extend of the diseased process into the periradicular tissue.Dental dokular kariyoloji ve koruyucu diş hekimliği ders notu içeriği: pulpal pathology pulpar repair pulpal calcifications age changes classification of pulpitis reversible and irreversible pulpitis pulp testing referred pain definition inflammatory reactions of pulp tissue diagnosis of nonodontegenic (and odontogenic) toothache what is pain? review of neuroanatomy summary of all lectures for 1st commıttee Bu not Medipol Üni., İngilizce Diş Hekimliği 2.sınıf, 1.Komitede, Tan Fırat Eyüboğlu hocanın dersinde tuttuğum -ağzından çıkan her kelimeyi yazdığım, tahtaya çizdiklerini çizdiğim- notlardan ve anlamamı kolaylaştırması için eklediğim resimlerden oluşmaktadır, önemli yerler renklendirilmiş veya *la işaretlenmiştir, hocanın sınavda sorarım dediği/ sorduğu yerleri ayrıca kırmızıyla not ettim, faydalı olmasını umarım.Diğer dental dokular kariyoloji ve koruyucu diş hekimliği dersi arama kriterleri dental dokular kariyoloji ve koruyucu diş hekimliği pdf,dental dokular kariyoloji ve koruyucu diş hekimliği ders notları,dental dokular kariyoloji ve koruyucu diş hekimliği ders notları pdf,dental dokular kariyoloji ve koruyucu diş hekimliği özet,dental dokular kariyoloji ve koruyucu diş hekimliği konu anlatımı,dental dokular kariyoloji ve koruyucu diş hekimliği dersi,dental dokular kariyoloji ve koruyucu diş hekimliği konuları,dental dokular kariyoloji ve koruyucu diş hekimliği sınava hazırlık,imü dental dokular kariyoloji ve koruyucu diş hekimliği pdf,ingilizce diş 2.sınıf endodonti, ingilizce diş 2.sınıf endodonti Tan hocanın dersinde alınan notlar,endodonti 1. ders kurulu ders notları, Endodonti Tan Fırat Eyüboğlu ders notu, Endodonti Tan hocanın dental dokular kariyoloji ve koruyucu diş hekimliği pdf, endodonti ders notları pdf, endodonti özet, endodonti 2.sınıf konu anlatımı, endodonti dersi,endodonti konuları,endodonti sınava hazırlık,imü endodonti pdf,2nd Grade of International Dentistry, endodontics, Tan Fırat Eyüboğlu, 2nd Grade of International Dentistry, endodontics 1st committee (dental dokular kariyoloji ve koruyucu diş hekimliği kurulu), Endodonti 2.sınıf ingilizce notları ,İstanbul medipol üniversitesi ingilizce diş hekimliği endodonti ders notu, endodonti pulpa patolojisi ingilizce ders notu, İstanbul Medipol University Endodontics Pulpal Patology and Diagnosis and treatment of toothache lecture notes, endodonti ders notu, istanbul medipol üniversitesi ders notu, diş hekimliği 2.sınıf endodonti ders notu, ingilizce diş hekimliği endodonti 2.sınıf ders notu, ingilizce diş hekimliği endodonti 2.sınıf 1.kurul ders notu. ingilizce diş hekimliği endodonti Tan Fırat Eyüboğlu hocanın dersinde aldığım notum, ingilizce diş hekimliği pulpa patolojisi ve tedavisi ders notu, dental dokular kariyoloji ve koruyucu diş hekimliği kurulu ders notları, dental dokular kariyoloji ve koruyucu diş hekimliği kurulu pdf, endodonti pulpa patolojisi ve tedavisi ders notları pdf,endodonti pulpa patolojisi ve tedavisi özet,endodonti pulpa konu anlatımı,endodonti dersi, dental dokular kariyoloji ve koruyucu diş hekimliği konuları, dental dokular kariyoloji ve koruyucu diş hekimliği sınava hazırlık,imü dental dokular kariyoloji ve koruyucu diş hekimliği pdf, İngilizce diş hekimliği Tan Fırat Eyüboğlu hocanın endodonti dersinde aldığım notlar ve çizimler, Endodontics lecture notes, ...


Mikrobiyoloji-Oral Bacterial Microflora&İnfections ders notu

İçindekiler: İngilizce Diş Hekimliği Endokrin ve Ürogenital Sistem ders notudur.Fay Magnusson endokrin ve Ürogenital sistem dersi ders notudur. Microbes also will be able to survive depending on the pH. In the mouth we have overall mostly a neutral Ph, But the pH is going to change basically at very meal. In every meal, you’re gonna have some carbohydrates that are going to be available to microbes,, and we have specifically this streptococcus mutans which is going to metabolize those CH and produce acid. Endokrin ve ürogenital sistem ders notu içeriği:Oral Microbiology 10th Committee 2nd Lecture Notes: “Oral bacterial microflora and infections” behind the logic of plaque formation dysbiosis definition which bacteria type use which respiration mechanism, aerob / anaerob / facultative bacteria what is redox potential caries formation in the mouth bacteria types in the mouth medically important bacteria bacteria culturing methods and moelcular methods Gram positive cocci (streptococcus, staphylococcus, enterococcus) and their subtypes Gram positive bacilli Gram negative cocci Gram negative bacilli Gram negative spirochetes Mycoplasma a gram (-) Bu not Medipol Üni., İngilizce Diş Hekimliği 2.sınıf, Fay Magnusson hocanın dersinde tuttuğum -ağzından çıkan her kelimeyi yazdığım- notlardır, önemli yerler renklendirilmiş veya *la işaretlenmiştir. Diğer endokrin ve ürogenital sistem dersi arama kriterleriendokrin ve ürogenital sistem ders notları,endokrin ve ürogenital sistem pdf,endokrin ve ürogenital sistem ders notları pdf,endokrin ve ürogenital sistem özet,endokrin ve ürogenital sistem konu anlatımı,endokrin ve ürogenital sistem dersi,endokrin ve ürogenital sistem konuları,endokrin ve ürogenital sistem sınava hazırlık,imü endokrin ve ürogenital sistem pdf,2nd Grade of International Dentistry,microbiology Fay Magnusson, 2nd Grade of International Dentistry,microbiology 10th committee (endokrin ve ürogenital sistem kurulu), 2nd lecture note (Oral bacterial microflora and infections),İstanbul medipol üniversitesi ingilizce tıp ve ingilizce diş hekimliği mikrobiyoloji ders notu, mikrobiyoloji oral mikrobiyoloji ingilizce ders notu, İstanbul Medipol University Microbiology Oral bacterial microflora and infections lecture notes, mikrobiyoloji ders notu, istanbul medipol üniversitesi ders notu, diş hekimliği 2.sınıf mikrobiyoloji ders notu, ingilizce diş hekimliği mikrobiyoloji 2.sınıf ders notu, ingilizce diş hekimliği mikrobiyoloji 2.sınıf 10.kurul ders notu. ingilizce diş hekimliği mikrobiyoloji Fay Magnusson hocanın dersinde aldığım notum, ingilizce diş hekimliği ağız mikrobiyolojisi ders notu,endokrin ve ürogenital sistem kurulu ders notları,endokrin ve ürogenital sistem kurulu pdf,endokrin ve ürogenital sistem ders notları pdf,endokrin ve ürogenital sistem özet,endokrin ve ürogenital sistem konu anlatımı,endokrin ve ürogenital sistem dersi,endokrin ve ürogenital sistem konuları,endokrin ve ürogenital sistem sınava hazırlık,imü endokrin ve ürogenital sistem pdf, İngilizce diş hekimliği Fay Magnusson hocanın mikrobiyoloji dersinde aldığım notlar ve çizimler, Oral microbiology lecture notes, ...